.توجه: اطلاعات وبگاه جنبه آرشیو دارد وبه روز نمی شود

هسته پژوهشي علوم شناختي دانشكده روانشناسی

logo1

حافظه فعال

قطعا بسایری از فعالیتهای روزانه حول کارکرد حافظه می گردد و مهم ترین نوع حافظه ، حافظه فعال است، همان فرایندی که برای ذخیره و دستکاری موقت اطلاعات استفاده می کنیم.
حافظه فعال مقدار کوچکی از اطلاعات را درون خود نگه می دارد و در عین حال دروازه بسیاری دیگر از کارکردهای شناختی (ذهنی) ماست. این کارکردها عبارتند از استدلال، حل مسئله، درک مطلب، یادگیری و روشی که ما با آن تکه های کوچک اطلاعات را بازیابی کرده و برای کارهای پیچیده مورد استفاده قرار می دهیم.

افرادی که حافظه فعال قدرتمندی دارند، می توانند همزمان با پردازش های دیگر و وجود عوامل مزاحم، اطلاعات مورد نیاز را یافته و پردازش کنند. همچنین به نظر می رسد رابطه نزدیکی بین ظرفیت حافظه فعال و کنترل اطلاعات دریافتی از محیط و انتخاب آنها برای پردازش یا چشم پوشی، وجود دارد.
از آنجا که توانایی ما برای استدلال و حل مسئله اغلب به عنوان هوش تعریف می شود، ارتقاء کارکرد حافظه فعال به افزایش بهره هوشی می انجامد.