.توجه: اطلاعات وبگاه جنبه آرشیو دارد وبه روز نمی شود

هسته پژوهشي علوم شناختي دانشكده روانشناسی

logo1

عملکرد اجرایی

مطابق تعریف کارکردهای اجرایی اینگونه توضیح داده می شوند: فعالیت‌هایی که در ذهنمان انجام می‌دهیم تا خود کنترلی و رفتار هدفمند داشته و دستاوردهای آتی را به حداکثر برسانیم.
نقص در کارکردهای اجرایی مغز، مشکلات زیادی به وجود می‌آورد از قبیل مشکلات و نقص در سازماندهی، به یاد داشتن تکالیف منزل، آغاز انجام کاری و به پایان رساندن آن، یادآوری قوانین، انجام تکالیف پیچیده ریاضی، یادآوری متن خوانده شده، تکمیل کارهای زمان بر، وقت شناس بودن، کنترل هیجانات و برنامه ریزی برای آینده.
مدل 12 تایی کارکرد اجرایی مغز:
انعطاف پذیری: توانایی انطباق دادن و تغییر دادن روش‌ها برای رسیدن به هدف.
پشتکار : توانایی مداومت بر تکالیفی که نیاز به تلاش مستمر دارند.
فرا شناخت: توانایی ملاحظه و مشاهده خود
سازماندهی: توانایی بکارگیری یک روش سیستماتیک برای دستیابی به هدف
برنامه‌ریزی: توانایی ایجاد و بسط استرتژی‌ها برای تکمیل یک کار
تنظیم عواطف: توانایی مدیریت احساسات فردی به منظور تصمیم گیری و تکمیل تکلیف
بازداری از پاسخ (واکنش): توانایی متوقف کردن یا به تأخیر انداختن یک عمل به جای نشان دادن یک رفتار تکانشی (بدون فکر).
تفکر اجتماعی: توانایی نشان دادن واکنش مناسب به مسائل اجتماعی
توجه مستمر: توانایی حفظ تمرکز و توجه در حضور عوامل مزاحم
شروع به کار: توانایی آغاز کردن یک کار به جای طفره رفتن و به تعویق انداختن آن
مدیریت زمان: توانایی انجام کارها در یک زمان معین و مناسب
حافظه فعال: توانایی به یاد آوردن اطلاعات مرتبط و بکارگیری آنها برای تکلیف و عمل فعلی